Kesetaraan gender dalam undang-undang perkahwinan Islam

pandangan beberapa NGO wanita di Malaysia

Fiqih munakahat

Fiqh perbandingan dalam masalah nikah, thalaq, rudjuk dan hukum kerwarisan

Hukum perkahwinan dalam Islam

menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali serta diberi dalil-dalil dan keterangan yang memuaskan

Pengantar dan pemikiran hukum keluarga, perdata Islam Indonesia

On Indonesian family law from Islamic perspective.

Fiqh of the Muslim family

Hukum keluarga Islam di dunia Islam

Fiqh munakahat