Al Nahwu Al Wadhih

Al Nahwu Al wadih

Al Shadqah Wal Shadiiqah

Sunan Annasai

Al Zahir Fi Ma'ani Kalam Alnas

Maqayis Al-lughah

Al Khasais

Al Muzakkar wal Muaanas

mabahis Ushuliyah Fi Taqsimat Al Alfaz

صحيح قصص القرآن

Al Muntakhib Min Gharib Kalam Al Arab

Rawa'i Min Asy'ar Shahabah