Tathbiqu Istiratijiyah at - ta'lim ( Fakrun- zauj- shark ) fii ta'lim maddhatil lughatil arabiyah fill madrasatis Tsanawiyatil islamiyatil hukumiyatil arba'ah agam