Ilmu dan Islam

untuk tingkat pengetahuan menengah dan perguruan tinggi

Islamology.

Sistem naqal jang terachir itu ialah nas Qur-an dan Sunnah- Hadis, jang
merupakan adjaran otentik Islam. Tudjuan Islam ialah untuk mengudjudkan
salam (damai, sedjah- tera, harmoni, makmur) dalam kehidupan. Setelah Tuhan
menganu- ...