Działalność badawcza i dydaktyczna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 40-Leciu Polski Ludowej

IMR, 1(XXVI), 1980; Funkcjonał opisujący „metodę uśrednionych znamion"
ilościowego określania jakości wybrobu złożonego, ZN AE, Poznań 1980;
Estymacja parametrów „Metody uśrednionych znamion", ZN AE, 1980. J.
Piszczała, O ...