Spektrum saintifika Al-Qur'an

On science and the Koran.

Tugas- tugas yang bersifat individual ialah: melaksanakan shalat, puasa, zakat,
dan haji. Sedangkan tugas yang bersifat sosial ialah menyelesaikan persoalan
kemasyarakatan dan saling tolong menolong (ta'awun), menyuruh berbuat ma'ruf
 ...