Sedjarah Al-Qurän

History of the Koran.

Ketahuilah — demikianlah nasihat seorang alim x) — bahwa Al- Quran itu
adalah tali Allah, tempat ummat Islam berpegang, dan Quran itu pulalah sumber
ilmu pengetahuan jang ta' habis dan ta' kering-kering. Dengan neratja Al-
Quranlah- kita akan dapat mengukur sampai kemana dalamnja ilmu seseorang
alim. Dan kita ummat Islam hendaklah senantiasa berbudikan Al-Quran.
Hendaklah Al-Quran itu kita djadikan pengukur kelakuan kita bersama.
Kasulullah telah menjatakan ...