Sûfilerin Hadis anlayışı

Bursevı̂ örneği Konya-1425/2004

sufism; Hadith; Turkey; history.

İbn Arabî, buna ahkâm-ı Resul'ü koruyanlar demektedir. Fütûhât, I, 151. Meselâ,
dört mezheb imamı bunlar arasındadır, a.g.e.. I, 151. Aynı konu ile ilgili olarak İbn
Arabî şöyle demektedir: "Muhammed (a.s.)'ın şeriatı önceki şeriatlan içine alan ...