Silsilah-yi Khairiyah, matazkirah-yi mashaikh-i Naqshbandiyah