Perbezaan baris i'rab dan kesannya dalam qira'at

satu kajian dalam Surah Al-Baqarah