Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Ringkasan Shahih Bukhari 2

Kitab. Jual. Beli. Jabir yang telah disebutkan dalam Vol. 1, ingat Allah, hingga. B
x * X *> * f », li I* -x lXll jl V| ):<Jyjt( Lyl . - " Firman Allah, "Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharam- kan n'6a."(al-Baqarah: 275), dan fir-
man Allah, "... kecualijika muamalah itu perdagangan tunaiyang kamu jalankan
di antara kamu ..." (al-Baqarah: 282) ...