Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Ensiklopedia sejarah Islam

Lamiʻi banyak menterjemahkan karya - karya Jami , antara lain ialah : Nafāhāt
al - Uns ( biografibiografi ahli Sufi ) yang diberi tajuk Futūh al - Mujāhidin li -
Tarwin Qulub al - Mujahidin ; dan Shawahid al - Nubuwwah ( Saksi - saksi
kenabian ) ...