Sebanyak 6 item atau buku ditemukan

AUDIT KOMUNIKASI ORGANISASI

Buku ini digarap oleh penulis bagi tujuan menyediakan panduan pada para pelajar, perunding, pengurus serta pengamal komunikasi dalam membuat penilaian terhadap amalan sistem komunikasi dalam sesebuah organisasi. Ianya melibatkan kaedah dalam penilaian amalan komunikasi yang diamalkan oleh organisasi dalam menjalinkan hubungan serta penyaluran maklumat pada publik dalaman serta luaran organisasi. Panduan yang diperihalkan dalam buku ini bersesuaian dengan amalan pengelolaan aktiviti kerja dalam semua organisasi awam, swasta dan organisasi sukarela di Malaysia. Kandungan dalam buku ini tidak hanya menceritakan konsep tetapi melibatkan applikasi serta kajian kes bagi tujuan membentuk kemahiran pengamal dalam memilih kaedah yang bersesuaian dalam menilai keberkesanan serta kecekapan pengurusan organisasi dalam melaksanakan amalan komunikasi yang memenuhi citarasa pelanggan. Pengalaman penulis yang berkhidmat di pelbagai organisasi kerajaan, badan berkanun diperingkat tempatan serta luar negara telah dikongsi bersama pembaca. Buku ini banyak membincangkan mengenai kaedah serta langkah-langkah dalam menilai keberkesanan kempen, penggunaan teknologi komunikasi, jalinan rangkaian organisasi, kaedah diagnosis amalan komunikasi yang merangkumi pelbagai kaedah kuantitatif serta kualitatif. Berbanding dengan buku-buku lain, buku ini memberi kesempatan pada pembaca untuk menilai keberkesanan serta kecekapan pengurusan jalinan hubungan serta kualiti maklumat yang disalurkan pada persekitaran dalaman dan luaran organisasi

Buku ini digarap oleh penulis bagi tujuan menyediakan panduan pada para pelajar, perunding, pengurus serta pengamal komunikasi dalam membuat penilaian terhadap amalan sistem komunikasi dalam sesebuah organisasi.

Audit Komunikasi

Pendekatan dan metode Asesmen Sistem Informasi Komunikasi dalam Organisasi

Buku ini terbagi dalam tiga bagian utama dari sembilan bab yang menjadi substansi penting buku yang membahas perihal Audit Komunikasi ini. Bagian pertama yakni bab yang mengurai pentingnya audit komunikasi. Bagian kedua menyajikan bab-bab yang menjelaskan bagaimana audit komunikasi dilaksanakan; mengurai model dan proses audit, diagnosis organisasi, proses pengumpulan informasi, teknologi yang digunakan, perencanaan komunikasi strategis, penulisan laporan audit dan masalah etika audit komunikasi. Adapun pada bagian ketiga berisi bab yang mengurai contoh laporan audit komunikasi. -PrenadaMedia-

Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi adalah suatu konsep yang di
dalamnya dipahami sebagai proses interaksi orangorang di dalam masyarakat.
Proses interaksi itu dapat berlangsung secara langsung atau dengan
menggunakan media, berlangsung antara individu satu dengan individu lain,
individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, individu dengan
institusional atau sebalikanya, secara vertikal, horizontal, saling silangmenyilang
, dan diagonal. Jadi di ...