Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Ensiklopedia sejarah Islam

Lamiʻi banyak menterjemahkan karya - karya Jami , antara lain ialah : Nafāhāt
al - Uns ( biografibiografi ahli Sufi ) yang diberi tajuk Futūh al - Mujāhidin li -
Tarwin Qulub al - Mujahidin ; dan Shawahid al - Nubuwwah ( Saksi - saksi
kenabian ) ...

Ensiklopedia sejarah Islam: L-O

LAMI'I, SHEIKH MAHMUD B. 'UTHMAN B. 'ALI al-NAQQASH (-938/1532 — 940/
1533) Penyair dan karyawan Sufi yang terkenal pada masa pemerintahan
Sulayman I, iaitu semasa perkembangan politik dan sastera Turki berlaku. Beliau
dilahirkan di Brussa. Bapanya pegawai perben- daharaan (dejterdar) pada masa
Sultan Bayazid. Lami'i mempunyai kecenderungan kepada tasawuf. Setelah
selesai mempelajari asas-asas agama dan teori-teori tasawuf dengan Molla
Akhawain ...