Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Fikih responsibilitas

tanggung jawab Muslim dalam Islam

SesungguhnyaAllah adalahMahaMendengarlagiMaha Melihat. " (an-Nisa': 58 ) ".
..Itulahyangdinasihatkan kepada orang-orangyangberiman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian.... " (al-Baqarah: 232) ". . .Dan, sesungguhnya
kalau mereka melaksanakan pelajaranyang diberikan kepada mereka, tentulah
halyang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman
mereka). " (an-Nisa': 66) Allah SWT menurunkan Kitab-Nya dan juga menjadikan
Sunnah Nabi ...

Fikih Responsibilitas

 • ISBN 13 : 0795615459
 • Judul : Fikih Responsibilitas
 • Pengarang : Ali Abdul Halim Mahmud,  
 • Penerbit : Gema insani Press
 • Klasifikasi : 2X4
 • Call Number : 2X4 ALI f
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : -;379;25
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2015-29565-0006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29565-0005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29565-0004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0641.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0641.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0641.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi