Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Pemikiran Reka Cipta

Kaedah mengajar dan bahan latihan untuk guru dan jurulatih

Hal yang serupa juga berlaku di negara yang pernah dijajah oleh kuasa Barat.
Negara yang tidak ... Oleh sebab gereja menggubal falsafah dan asas budaya
serta pendidikan, maka tradisi perdebatan berjaya dimaktubkan pada setiap
kegiatan intelektual barat. Tradisi intelektual Yunani ini mempengaruhi
perkembangan intelektual Islam. Tradisi barat masuk ke dalam dunia Islam
melalui kegiatan pentetjemahan besarbesaran kitabkitab Yunani ke dalam
bahasa Arab.Itulah logik ...