Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Ringkasan Shahih Bukhari 3

"(al-Baqarah: 196)2 1324-1326. Disebutkan dari Ibnu Abbas, Atha', dan Ikrimah, "
Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan atau... atau...maka orang tersebut disuruh
rnemilih."3 816. Nabi saw. menyuruh Ka'ab untuk memilih dalam masalah pem-
bayaran fidyah.1 Imam Bukhari memberi sanad da- lam bab ini hadits Ka'ab bin
Ajrah yang telah disebutkan pada jilid 1/27- Orang yang dikepung/bab 7. Bab Ke
-2: Firman Allah, "Sung- guh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan
diri ...