Sebanyak 14 item atau buku ditemukan

Sejarah Umat Islam

Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara

Buku ini adalah tulisan mengagumkan dari seorang ulama fenomenal yang kerap dipanggil Buya Hamka. Pembendaharaan ilmunya yang luas serta kecintaannya yang mendalam terhadapa Islam membuat setiap tulisan di buku ini sarat hal yang sanggup mengguncang imajinasi pembaca untuk meresapi dan merenungi buku ini. Buya Hamka dengan gamblang menggambarkan realitas sejarah yang terjadi dalam tubuh umat Islam pada beberapa fase, yakni fase sebelum kelahiran Nabi Muhammad (zaman arab purbakala), fase nabi Muhammad, fase khulafaur rasyidin, fase beberapa kepemimpinan khalifah baik yang ada di jazirah Arab maupun di luar Arab seperti Eropa, Afrika, wilayah Afganistan dan India yang kelak Indian dan Iran memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia dan terakhir fase penyebaran Islam di tanah air. Buya Hamka berhasil memotret berbagai fakta sejarah yang kadang tidak kita temukan dalam buku sejarah Islam lainnya atau luput dari perhatian kita. Dakta sejarah yang berhasil Buya Hamka paparkan tersebut terutama terkait sejarah kerajaan Islam di Indonesia dan pembahsan took besarnya, yang bahkan tidak ditemukan dalam buku sejarah yang diajarkan di sekolah. Buku ini mengupas tentang kejayaan yang pernah dilalui umat Islam selama beberapa decade hingga kejatuhannya saat berada dalam gengga,an para penguasa Islam yang lemah dan zalim. Layaknya sebuah drama, buku ini memuat tentang berbagai konspirasi politikdan kekuasaaan serta permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam termasuk berbagai konspirasi dari pihak luar untuk menjatuhkan dan menggulingkan pemerintahan Islam seperti terjadinya Perang Salib di dunia dan pendudukan bangsa Eropa atas negeri Islam, tidak terkecuali penjajahan yang terjadi di Indonesia.

Buya Hamka dengan gamblang menggambarkan realitas sejarah yang terjadi dalam tubuh umat Islam pada beberapa fase, yakni fase sebelum kelahiran Nabi Muhammad (zaman arab purbakala), fase nabi Muhammad, fase khulafaur rasyidin, fase beberapa ...

Sejarah Umat Islam

Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam. Buku ini tidak hanya terhad menceritakan tentang sejarah Nabi Muahmmad s.a.w., bahkan meliputi serata dunia, dari zaman kegemilangannya hingga zaman keruntuhannya. Antaranya adalah: TAMADDUN ARAB SEBELUM KEDATANGAN ISLAMDUNIA SEBELUM KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.PEPERANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH)KERAJAAN BANI ABBASKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIAKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKAKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, DAN SEMENANJUNG ARABPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI IRAN (PARSI), KERAJAAN MONGOL ISLAM, DAN DAULAT SAFAWIYAHPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDIA DAN AFGHANISTANKERAJAAN TURKI UTHMANIAHPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA (ACEH, RIAU, SAMUDRA-PASAI, JAWA, MELAKA, DAN JOHOR) "..Anda akan lihat perjuangan yang tidak habis-habisnya dan anda akan dapat mengambil kesimpulan,"Telah banyak cubaan menimpa Islam. Kerapkali dia jatuh! Tetapi dia bangun kembali, dan tegak lagi, dan berjalan lagi! Islam tidak akan mati!"" - HAMKA "Without history, there will be no future." - anonymous "Meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta, seakan-akan kita turut hidup dengan mereka. Oleh itu, rasa hati dan suka duka kita sekarang, adalah rasa hati dan suka duka yang telah mereka tinggalkan buat selama-lamanya." - HAMKA

Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam.

Dinamika sejarah umat Islam Indonesia

fat-sifat desa dan petani, Islam pun menjadi berwatak agraris. Islam mengalami
apa yang disebut sebagai mitologisasi Islam. Islam menjadi mitos ... Contoh lain
bisa kita dapati dalam penulisan sejarah Jawa dan Melayu. Pada keduanya ...

Dinamika sejarah umat Islam Indonesia

Islam in Indonesia as related to political and national development.

Kepustakaan mengenai Islam dan ekonomi , atau Islam dan keadilan sosial ,
muncul di negeri - negeri Islam . Di samping tantangan masyarakat industri
terhadap nilai dan pemikiran ekonomi berdasar agama , tantangan itu jauh lebih
luas ...

Sejarah umat Islam

... dan di-namai diri-nya "Al-Bab" (Pintu), berdasar kapada sa-buah Hadist Nabi: "
Saya ada-lah kota ilmu dan Ali ada-lah pintu-nya. ... Dia sa-zaman dengan Ratu
Victoria di-Inggeris dan Sultan Abdulhamid PERKEMBANGAN UGAMA ISLAM ...