Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Sejarah tercetusnya Pancasila

Bagi manusia yang betul-betul ber Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak
mau berbuat seperti contoh di atas, sebab Allah melarang di dalam ajaran
peraturan dan hu- kumNya Allah yang tersimpul di dalam aturan agamaNya
Allah yaitu ...