Sebanyak 8 item atau buku ditemukan

Alkisah zaman Nabi dan para kalifah

BAHAJA JANG TERBESAR DIDALAM HIDUP NABI. Pada suatu hari Siti Aisjah,
isteri Nabi, bertanja kepada Nabi: „Adakah sesuatu bahaja jang besarnja
melebihi bahaja didalam peperangan Uhud didalam hidup Nabi?' „Ja, ada".
Bahaja manakah jang akan dikatakan oleh Nabi sebagai bahaja jang terbesar
didalam hidupnja? Ajab. Nabi meninggal ketika Nabi masih didalam kandungan
ibunja. Wadjah ajah tidak pernah Nabi lihat. Apalagi asuhan dari seorang ajah
jang ...

Biografi Umar bin Al-Khathab

Ali Bin Abu Talib

sahabat dan pejuang

... jadikanlah dia - wahai Tuhanku - seorang yang diredai serta disukai." Satu lagi
alasan Fatimah ialah surah an-Naml, ayat 16, bermaksud, "Dan Nabi Sulaiman
mewarisi (pangkat kenabian dan kerajaan) Nabi Daud..." SUAMI ISTERl YANG ...

Usman Bin Affan

antara kekhalifahan dengan kerajaan