Sebanyak 52 item atau buku ditemukan

Pancasila dan hak-hak azasi manusia

Oleh karena itu maka perlu diadakan "parlemen", sebagai wakil daripada rakyat
yang diperintah, untuk mempertahankan hak-hak azasi dari individu.. Idee dari
pada John Locke itu merupakan landa- san daripada ajaran-ajaran berikutnya ...

Sejarah tercetusnya Pancasila

Bagi manusia yang betul-betul ber Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak
mau berbuat seperti contoh di atas, sebab Allah melarang di dalam ajaran
peraturan dan hu- kumNya Allah yang tersimpul di dalam aturan agamaNya
Allah yaitu ...