Sebanyak 24 item atau buku ditemukan

Kuasai dunia dengan berfikir

Perbezaannya adalah kumpulan kreatif cuba menyelesaikan masalah, bukan
sahaja masalah yang terjadi di tempat kerja masing masing. Pihak pengurusan
syarikatsyarikat Jepun memberikan masalahyang hendak diselesaikan kepada
kumpulankumpulan kreatif. Satu masalah diberikan dalam satu sesiperahotak.
Masalah itu diberikansebelum sesi perahotak dijalankan. Dengan cara itu,
ahliahli kumpulan kreatif itudapat memikirkan masalah itu semasa mereka
berehat dirumah, ...