Sebanyak 10 item atau buku ditemukan

Sistem ekonomi menurut Islam

"Islamisme."

Bilakah lagi kita, Umat Islam, akan dapat mulai memenuhi tugas kita sebagai
orang tengah ini ... ? Bagaimana supaja kita dapat mengisi kekosongan jang
terdapat sekarang di Indonesia chususnja, di Dunia Islam umumnja, jaitu
kekosongan ...

Dasar-dasar ekonomi Islam

Sebagai orang jang mempertjajai dan berbakti kepada Tuhan jang Maha Murah,
maka umat Islam haruslah berpedoman senantiasa kepada sifat kebadjikan jang
tidak berhingga-hingga dari Tuhan itu kepada machlukNja. Bahwa masjarakat
adalah mendjadi faktor jang terpenting didalam ekonomi Islam, dibuktikan oleh
adanja tudjuan jang ketiga ini, ialah kebadjikan kepada masjarakat mendjadi
suatu program jang terkemuka didalam rantjangan perekonomian. Djika
terhadap hak ...

Masalah perdagangan dan politik ekonomi Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa tjara pemetjahan dari sesuatu masalah
memerlukan pengetahuan tentang fakta- fakta jang berkisar pada masalah itu.
Maksud kemudian adalah untuk meminta perhatian terhadap funksi
perdagangan dalam ...