Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Penyarikataan: Satu Kaedah Penterjemahan Audiovisua

Sebaliknya, perkataan "berjalan" disalah tafsir sehingga menyebabkan sari kata
"bahasa Inggeris" memberikan padanan "walking padahal perkataan yang lebih
tepat mungkin "berlangsung" atau "proceed\ Selain itu, terdapat banyak lagi
terjemahan yang tidak sesuai dan yang salah tetapi salah satu daripadanya
yang patut dibincangkan ialah terjemahan bagi "The ruler of Thessaly carries this
sceptre" yang menjadi "Peraturan Fesily adalah terima" [TRl 1 - The Regulations
ofFesily ...