Sebanyak 357 item atau buku ditemukan

Shalat Jamaah: Mahiyah, Kaifiyah, Dan Hikmah

lis bahwa ulama salaf sangat memper- hatikan shalat jamaah. Bagi mereka,
ketinggalan shalat jamaah sebagai ben- cana. Pada suatu malam, Abdullah bin
Umar ketinggalan jamaah shalat isya. Maka, shalatlah ia sepanjang malam itu
sehingga terbit fajar, buat mengganti- kan kerugian tidak mendapati shalat isya
secara berjamaah. Seorang ulama salaf yang lain pergi ke kebun kurmanya. Di
kala ia kemba- li, ia dapati semua orang telah selesai shalat ashar dengan
berjamaah.

Melahirkan Pemimpin Masa Depan

C. MODEL-MODEL KEPEMIMPINAN Apakah seliap manusia memiliki cara
masing-masing dalam kepemimpinan yang tidak dapat diubah ataukah seorang
pemimpin memiliki berbagai macam model? Banyak ilmuwan Barat yang telah
mengkaji perma- salahan ini. Sebagian besar mereka menyimpulkan adanya
model tertentu bagi setiap orang. Mereka kemudian mem- buat standar untuk
membedakan model yang satu dari lainnya. Contoh model kepemimpinan itu
adalah kepe- ...

Bertetangga & Bermasyarakat Dalam Islam

Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agama- mu serta telah Aku
cukupkan nikmat-Ku kepadamu; dan Aku ridha Islam sebagai agamamu...." (al-
MaaMdah: 3) Ternyata ajaran Islam telah memberikan solusi dan
pemecahannya, yakni itengan menerapkan prinsip dan konsepsi akhlak dalam
bertetangga. Secara etimologi (arti kata) akhlak berarti perbuatan, dan ada
sangkut-pautnya dengan kata-kata Khaliq (Pen- cipta) dan makhluk (yang
diciptakan; ESA, Wnwnsan klnm, hlm.

Dialog tentang tuhan dan nabi

Buku kecil ini merupakan hasil pemikiran dan ketajam- an Al Razi dalam
menjawab persoalan-persoalan teologis, kenabian dan kerancuan akidah
Kristen yang ditanyakan kepadanya. Kejeniusan dan kecemerlangan beliau
nampak dari sistematika argumentasinya dalam tulisan ini. la adalah seorang
teolog, filsuf dan ahli perbandingan agama serta sejarah. la merupakan tokoh
yang tak ada tandingnya pada masanya. Maka penerjemahan karyanya sangat
relevan dengan situasi ...

Nabi Muhammad

Setelah berada di hadapan Nabi saw., ia berkata sambil mengangkat putranya, "
Ya Muhammad! Kedatangan aku ini dengan mengaku sebagai seorang Islam,
yang menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad itu hamba Allah dan utusan-Nya." Selanjutnya, ia berkata, "Ya
Rasulullah, sesungguhnya aku telah melarikan diri dari engkau ke negeri lain,
kemudian aku teringat akan keramahan, kemudah- an, dan keampunan engkau
kepada ...

Nabi Suami Teladan ..

imbul beragam pertanyaan tentang perbedaan Tpribadi Muhammad, sebelum
dan sesudah ke- rasulannya. Di segi lain, orang banyak juga yang bertanya-
tanya tentang pribadi Muhammad sebagai Nabi, dan pribadi Muhammad
sebagai ...