Sebanyak 16 item atau buku ditemukan

Antropologi Dan Sejarah Dalam Kearifan Tempatan (Penerbit USM)

Buku berjudul Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan ini mengandungi 15 bab. Kesemua judul saling berkaitan antara sejarah dan antropologi. Tajuk-tajuknya ialah Almanak dan Pelangkah: Panduan Perantau Jawa dan Suku Duano; Sistem Barter Antarabangsa antara Wanita Orang Asli Kuala dengan Penduduk Singapura: Kajian Kes Orang Asli Kuala di Pontian Johor; Keteguhan serta Kecekalan Pendirian Orang Melayu di Australia Barat Kesan Pengaruh Kognitif dan Psikologi; Kearifan Tempatan dalam Ilmu Kecantikan Tradisional dan Transformasinya; Kedinamikan dan Daya Hidup Bahasa Orang Asli Melayu-Proto di Malaysia; Teknologi Perkapalan dan Legasi Pelayaran Melayu di Selat Melaka pada Abad ke-18 dan ke-19; Antu dalam Budaya Tradisi Masyarakat Iban.Tajuk-tajuk lain juga ialah Budaya Kenal-Mengenali sebagai Nilai Kearifan Tempatan di Sabah; “Tangkapan Banyak Kerana Tuah”: Pengetahuan Tempatan dan Amalan Peribumi oleh Nelayan Bandar di Pulau Gaya, Kota Kinabalu, Sabah; Nelayan dan Penangkapan Hasil Laut: Satu Teknik Kearifan Tempatan di Beserah, Pahang; Memartabatkan Masakan Tradisional Berasaskan Ikan Air Tawar di Alam Masyarakat Desa Lenggong, Perak; Asimilasi Budaya Kaum Melayu Terhadap Budaya Kaum Imigran di Malaysia; Asal Usul Adat Minangkabau; Tradisi Meugang dalam Masyarakat Suku Acheh di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Rekonstruksi Epistemologi Pandangan Alam Melayu Islam.Kesemua tulisan ini adalah hasil penyelidikan para akademik dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan ilmu kearifan tempatan di rantau ini. Jadi secara keseluruhannya tidak kira dalam apa jua bidang sekalipun, hampir kesemuanya mempunyai hubung kait dengan kearifan tempatan. Hal ini tentunya melambangkan sumbangan ilmu masyarakat lampau di rantau ini yang telah berkembang dalam hampir kesemua bidang ilmu. Terdapat banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada membaca buku ini. Universiti Sains Malaysia, Penerbit Universiti Sains Malaysia

Buku berjudul Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan ini mengandungi 15 bab. Kesemua judul saling berkaitan antara sejarah dan antropologi.

Jalan ke Taman: Esei-esei Penghargaan untuk Profesor Ali Ahmad (Penerbit USM)

Penerbitan buku Jalan ke Taman: Esei-esei Penghargaan untuk Profesor Ali Ahmad ini adalah suatu penghargaan khusus para sarjana terhadap Profesor Ali Ahmad yang telah banyak menabur jasa dan sumbangan berharga kepada sejarah perkembangan kesusasteraan tanah air. Isi kandungan buku menyentuh kepelbagaian tema dan bahan perbincangan yang suatu waktu dahulu pernah menjadi tumpuan penelitian Profesor Ali Ahmad, sama ada dalam konteks kajian kesusasteraan tradisional mahupun moden. Dalam kepelbagaian tema dan bahan perbincangan tersebut terangkum suatu kesatuan pendapat yang melihat kepentingan dan kerelevanan ilmu kesusasteraan sebagai wadah pemikiran dan pengukuhan tamadun hidup bangsa. Isu-isu dan perbincangan yang diutarakan dalam buku ini diharap dapat membangkitkan semula ingatan Profesor Ali Ahmad terhadap dunia kesarjanaan dan kesusasteraan yang pernah menjadi begitu sebati dengan kehidupannya. Beliau seorang tokoh yang telah meninggalkan pengaruh kepada pengajian kesusasteraan Melayu yang terus kukuh berperanan dalam proses pembangunan negara hari ini. Daripada tradisi hikayat dan sejarah, Profesor Ali Ahmad akhirnya menemukan tasawur Islam untuk arah masa depan kesusasteraan Melayu. Dalam harapan yang lebih luas, topik-topik perbincangan dalam buku ini diharap dapat membuka minda para pembaca secara keseluruhannya tentang kewujudan kesusasteraan Melayu yang semakin menuju ke tahap kematangan dan kemantapannya.

“Verses of War: Acehnese Hikayat on the War Against the Dutch”. Tesis Doktor
Falsafah, The University ... Sheikh Abdullah Basmeih, 2001. Tafsir Pimpinan
ArRahman kepada Pengertian al Qur'an. Kuala Terengganu: Percetakan
Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Siegel, James, 1969. The Rope of God.
Berkeley & Los Angeles: University of California Press. Tafsir Pimpinan
ArRahman kepada ... Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Veer,
Paul Van't, 1985. Perang ...

Sejarah Malaysia: Wacana Kedaulatan Bangsa, Kenegaraan Dan Kemerdekaan (Penerbit USM)

Pandangan dan pemikiran sejarah baharu tentang isu-isu yang berkaitan dengan sejarah identiti bangsa, kedudukan institusi beraja, dasar kolonialisme, perjuangan antipenjajah, semangat kebangsaan, kesedaran konsep ‘Melayu Raya’, konfrontasi Malaysia-Indonesia, perjuangan kemerdekaan sehinggalah kepada pengisian dan pengukuhan negara bangsa Malaysia selepas negara mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957, semuanya dirangkum dan dihimpunkan dalam buku Sejarah Malaysia: Wacana Kedaulatan Bangsa, Kenegaraan dan Kemerdekaan ini.Para penulis yang menyumbang idea mereka dalam buku ini terdiri daripada sarjana, pemikir dan ahli sejarah Malaysia yang mengupas tema-tema tersebut dengan menyuntik suatu tafsiran baharu tentang pengalaman dan realiti sejarah yang berlaku di Malaysia secara jangka panjang, iaitu dari zaman awal sehingga kini. Dengan olahan yang begitu menarik dan bertenaga, serta hujah-hujah baharu yang mungkin tidak pernah diketahui umum, buku ini amat sesuai digunakan sebagai bahan bacaan dan rujukan para pelajar, pendidik, pengkaji sejarah, ahli politik dan sesiapa sahaja yang berminat mendalami sejarah warisan dan perjuangan bangsa Malaysia. Keywords: Universiti Sains Malaysia, Penerbit Universiti Sains Malayia, Penerbit USM

Dalam era 1980an, program pemodenan pentadbiran, Dasar Pandang ke Timur,
Dasar Penerapan NilaiNilai Islam, dan beberapa dasar baharu yang lain ikut
diperkenalkan. Dasardasar itu juga adalah suatu kesinambungan. Kalau dijaga ...

Sastera dalam Budaya dan Media (Penerbit USM)

Buku Sastera dalam Budaya dan Media merupakan sebuah kompilasi esei yang dihasilkan oleh para pensyarah serta pelajar ijazah tinggi dalam bidang kesusasteraan. Kepelbagaian bidang dan kajian kesusasteraan yang dijelmakan dalam penulisan ini sebenarnya diikat kukuh dalam suatu tema, iaitu perkaitan antara sastera dan budaya serta sastera dan media. Kajian kesusasteraan sememangnya tidak pernah terkurung dalam dunianya semata-mata. Ia tidak sekadar cerita, tetapi sebenarnya mengungkapkan pelbagai persoalan yang berkaitan dengan budaya silam dan juga budaya semasa masyarakat. Isu-isu berkaitan manusia, masyarakat, tradisi, warisan dan sebagainya memang menjadi bahan dalam pengisahan karya sastera sama ada sastera tradisional mahupun sastera moden. Malah, dalam arus kemodenan kini sastera turut mengadaptasikan dirinya dalam bidang media. Karya-karya sastera kini muncul dalam bentuk e-sastera, sastera digital, sastera siber dan pelbagai lagi. Buku ini mengupas persoalan-persoalan budaya masyarakat istana dan desa dalam kesusasteraan Melayu tradisional merangkumi sastera tulisan dan juga lisan. Persoalan tentang masyarakat moden dan kontemporari juga turut diberikan perhatian melalui kajian-kajian novel, cerpen dan juga sajak. Penulisan yang melangkaui dimensi antarabangsa turut mendapat perhatian penulis. Budaya masyarakat antarabangsa dipamerkan melalui beberapa karya yang dihasilkan oleh pengarang luar negara. Ia diperlihatkan dalam dimensi perbandingan dan juga persepsi Barat terhadap Timur. Seterusnya, perkaitan sastera dan media pula menonjolkan karya-karya sastera yang telah difilemkan dan juga karya-karya yang muncul dalam bentuk digital di ruang siber. Penulis-penulis telah menunjukkan perubahan yang berlaku apabila sesuatu karya tersebut diadaptasi dan juga bentuk-bentuk baru sastera yang telah muncul dalam era digital. Penulisan buku ini sememangnya ingin membuktikan bahawa bidang kesusasteraan sebenarnya sangat dekat dengan budaya hidup masyarakat dan juga sentiasa memenuhi kehendak zaman.

Perkembangan Kesusasteraan Kanak Kanak di Malaysia: Daripada Media Cetak
kepada MediaDigital Rohaya Md.Alidan Sohaimi AbdulAziz Pengenalan
Kesusasteraan kanakkanak (seterusnya disebut sastera kanak kanak)
merupakan ...

Merekayasa Kearifan Tempatan: Citra Seni dalam Teknologi (Penerbit USM)

Keindahan seni dan keunikan teknologi dalam kehidupan masyarakat di Nusantara khasnya masyarakat Melayu yang saling berbaur menjadikannya unggul dalam kelas yang tersendiri. Telahan ilmu yang berteraskan kearifan tempatan ditekuni melalui pelbagai disiplin yang dikelompokkan sebagai alam sejarah, alam sastera, alam pendidikan, alam masyarakat desa, alam perubatan tradisional, alam rohaniah, alam seni, alam pembinaan, alam perkapalan dan perniagaan, alam pengurusan/adat tradisional Melayu, alam air, alam belantara dan alam pertanian. Sesungguhnya, galuran ilmu yang luas ini telah memungkinkan terhasilnya teks berbahasa Melayu yang mengangkat judul Merekayasa Kearifan Tempatan: Citra Seni dalam Teknologi. Persembahan buku ini dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu Bahagian I: Ilmu Seni Alam, Bahagian II: Teknologi Seni Persembahan, Bahagian III: Teknologi Seni Warisan dan Bahagian IV: Teknologi Seni Reka Bentuk. Perihalan kearifan tempatan yang terpancar bukan sahaja memperlihatkan kebijaksanaan masyarakat Melayu memanfaatkan alam seninya; malah menghubungkaitkannya dengan merekayasa seni dalam teknologi bagi penghasilan ilmu baharu.

Abdullah Yusof merupakan pensyarah di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM). Beliau memperoleh ijazah
sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran dari UM. Beliau mempunyai
 ...

Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 2 - Meneliti Kosmologi dan Adat Istiadat (Penerbit USM)

Buku ini menzahirkan upaya untuk menjadikan epistemologi tempatan sebagai salah satu transformasi sosial yang secara tidak langsung mengetengahkan pengalaman dan gambaran tentang bidang kearifan tempatan masyarakat Nusantara ini telah berkembang dari semasa ke semasa dan kemudiannya telah membudaya dalam kalangan masyarakat. Namun, hal ini kurang disedari oleh masyarakat tempatan sendiri. Oleh itu, Kumpulan Kearifan Tempatan, Universiti Sains Malaysia mengambil inisiatif untuk menampilkan semula kebijaksanaan tempatan yang tidak kita sedari kewujudannya ini. Tiga objektif utama dikemukakan, iaitu mengenal pasti dan menyusuri semula kearifan tempatan, memperkenalkan kearifan tempatan semasa serta memelihara dan memulihara kearifan tempatan. Ilmu kearifan tempatan yang ditekuni merangkumi pelbagai disiplin yang dikelompokkan ke dalam beberapa alam, seperti dalam sejarah, alam sastera, alam pendidikan, alam masyarakat desa, alam perubatan tradisional, alam rohaniah, alam seni, alam pembinaan, alam perkapalan dan perniagaan, alam pengurusan/adat tradisional Melayu, alam air, alam belantara dan alam pertanian. Rentetan daripada itu, buku ini menyajikan teks berbahasa Melayu yang mengangkat judul Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara - Meneliti Kosmologi dan Adat Istiadat. Buku ini dipersembahkan dalam tiga bahagian yang menekuni ilmu kearifan tempatan dalam disiplin seni persembahan, seni visual dan kosmologi dan adat istiadat.

Namun, hal ini kurang disedari oleh masyarakat tempatan sendiri. Oleh itu, Kumpulan Kearifan Tempatan, Universiti Sains Malaysia mengambil inisiatif untuk menampilkan semula kebijaksanaan tempatan yang tidak kita sedari kewujudannya ini.

Communication and Environment: Sustainability and Risks (Penerbit USM)

There is a dearth of literature on environmental communication within the non-western world. The few existing ones are scattered and not easily available.Thus, there is a dire need to document research and literature in the field. The opportunity arose at the 2009 International Conference on Communication and Environment held in Penang, Malaysia. The international conference with the theme “Transformation for a Sustainable Tomorrow”, organised by the School of Communication, Universiti Sains Malaysia (USM), attracted scholars, practitioners and activists from around the world to listen and deliberate on various aspects of communication and environment. The post-conference review resulted in the selection of 24 papers to be compiled into this edited volume. The escalating degradation of environment locally and globally was the main concern that prompted discussions on how sustainability can be advocated. The development process in many countries, economic activities and political decisions on issues such as deforestation for timber logging, rapid urbanisation, pertinently points out that environmental degradation and any communication on environmental change has to be grounded and located within the wider context of social, politics and economics of the society. Communication and environmental communication for that matter have also to be understood within these wider contexts. Many would agree that a constant and consistent flow of information communicated through different channels to different stakeholders at the right time and destinations can help raise awareness and consciousness of environmental problems, protection and preservation. This vital information can enable the public and stakeholders to make informed choices, and take actions whenever possible. A lack of communication and information will inordinately exacerbate the situation of environmental degradation. This book thus highlights how the environment is being treated in the media, communicated to the society and impacted nations. The chapters are grouped into the following sections: Theoretical and conceptual issues; Media content and the environment; Politics, communication and the environment; Corporate social and environmental responsibility; and Citizen participation, human rights and the environment. The editors acknowledge the excellent contributions of all the authors and are indebted to the members of the review panel, the external reviewer, USM Publications Committee and staff of Universiti Sains Malaysia Press for their help in ensuring the quality of this volume. Most importantly, we express our gratitude to USM for providing the financial support for the international conference and making it possible to publish this book. The Editors January 2012 Universiti Sains Malaysia, Penerbit Universiti Sains Malaysia

... to save the lake. For example, Tok Batin who is the leader of the Orang Asli,
participated in the Forum of Management of IntegratedLake of Tasik Chini heldon
6–7 July2009 (Rohani Mohamed, personal communication, 1 September2009).

Pancadimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa: Trend dan Amalan (Penerbit USM)

Buku ini menyinkap lima dimensi pengajaran dan pembelajaran Bahasa. Cakupannya meliputi aspek pedagogi, strategi, pendekatan serta teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa. Antara aspek yang dibicarakan, termasuklah soal pembinaan, pengembangan serta pemerkasaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, pembelajaran Bahasa asing sebagai nilai tambah terhadap diri para pelajar, penerapan teori dan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa, aplikasi teknologi dan media dalam pendidikan Bahasa, literasi sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian para pelajar dari segi sosial dan intelektual, dan aspek penterjemahan dalam konteks pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing serta penilaian hasil terjemahan. Ternyata bahawa dimensi perbincangan buku ini adalah selaras dengan perkembangan semasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa pada semua peringkat pendidikan. Buku ini sesuai digunakan oleh para pelajar university, penyelidik dan perancang kurikulum, guru, pentadbir sekolah dan para pelatih institusi latihan guru.

Buku ini menyinkap lima dimensi pengajaran dan pembelajaran Bahasa. Cakupannya meliputi aspek pedagogi, strategi, pendekatan serta teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa.

Media, Komunikasi dan Wacana Globalisasi di Malaysia (Penerbit USM)

Universiti Sains Malaysia, Penerbit Universiti Sains Malaysia

Normah Mustaffa (Dr.) merupakan Ketua Program Komunikasi dan Pengurusan
Maklumat, Pusat Pengajian Media dan ... Kajian yang dijalankan meliputi isuisu
berkaitan pilihan pekerjaan dan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran ...

Macrofungi of a Healty Campus

Macrofungi of a Healthy Campus is a compilation of the fruit bodies of fungi found on USM Minden Campus. It contains detailed information on 66 macrofungi species collected from 2007 to 2010. A diversity of macrofungi was found on the Campus ranging from saprophytic, parasitic to symbiotic fungi (mycorrhiza). As a Healthy Campus, the macrofungi in this ecosystem indicates important ecological functioning of nature which involves the recycling of organic materials.About 36% of macrofungirecorded in this bookwere found at Durian Valley –a mini forested area representing a natural forest ecosystem serves as a small nature sanctuary, hiding and preserving some of the beautiful macrofungi. This will be a great book for researchers, students and nature lover.

Macrofungi of a Healthy Campus is a compilation of the fruit bodies of fungi found on USM Minden Campus.