Sebanyak 11 item atau buku ditemukan

Teori Studi Keislaman

Islam adalah suatu sistem kepercayaan yang datang dengan sejuta rahmat guna memberikan pedoman, petunjuk, arahan, hingga problem solving terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya bahwa peradaban manusia merupakan suatu peradaban yang bersifat dinamis dan permasalahan pada saat ini juga mungkin sekali lebih kompleks daripada masa dahulu. Maka pada masa dewasa ini muncullah berbagai macam kajian teori yang menawarkan berbagai solusi-solusi empiris dari segi produk keilmuan yang memiliki latar belakang yang saling berbeda. Ilmu kajian tersebut muncul jauh setelah agama Rahmatan-Lil ‘Alamin ini muncul. Sehingga dalam kajian teoritis yang ada pada masa kekinian, maka teori atau kajian inilah yang dianggap paling tepat dalam menjawab persoalanpersoalan yang selalu datang simpang-siur dalam kehidupan umat manusia.

Setelah ulama Minangkabau belajar di Timur Tengah kembali ke tanah air, sumber yang digunakan mulai mengalami ... yang mana siswa-siswa yang telah menamatkan pelajaran ilmu fiqh dan tafsir, kemudian diangkat sebagai guru bantu surau ...

Analisis Data Penelitian : Teori & Aplikasi dalam Bidang Perikanan

Buku ini menjelaskan dan berisikan : Analisis Data menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian. Pemahaman yang baik terhadap data (jenis, sumber, dan ukuran), pengolahan data (tabulasi, input, uji instrumen, dan uji data) hingga uji statistik menjadi mutlak, agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Buku ini menjelaskan dan berisikan : Analisis Data menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian.

Bahasa Arab Bahasa Al-quran

Memahami Al-quran Berdasarkan Kaidah Bahasa Arab dan Kaidah Tafsir

Pengantar Studi Fikih Islam

Ilmu fikih adalah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebab semua persoalan keagamaan yang muncul waktu itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Maka seketika itu solusi persoalan langsung teratasi, dengan bersumber pada Al-Qur`an dan sunnah Nabi. Setelah wafatnya Nabi, ilmu fikih mulai muncul, seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah umat dan membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbath. Buku ini bisa dikatakan sebagai buku pengantar sejarah perkembangan fikih Islam, karena isinya membahas perjalanan fikih Islam dari awal, terbentuknya madzhab-madzhab, hingga fikih untuk masa depan. Buku sangat layak dijadikan referensi atau sebagai pengantar dalam mengenal fikih Islam bagi para mahasiswa, pemerhati, dan pegiat hukum Islam. -Pustaka Al-Kautsar-

Fikih termasuk ilmu yang muncul pada awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.

Bisnis syariah

Development of Islamic business system in Indonesia.

Development of Islamic business system in Indonesia.

Ensiklopedi Teamatis Ayat al-Quran dan Hadist Jilid 1-7 (1set)

 • ISBN 13 : 9786029552744
 • Judul : Ensiklopedi Teamatis Ayat al-Quran dan Hadist Jilid 1-7 (1set)
 • Pengarang : Ahmad Muhammad Yusuf,  
 • Penerbit : Widta Cahaya
 • Klasifikasi : 2x1.403
 • Call Number : 2x1.403 AHM e
 • Bahasa : id
 • Penaklikan : 7 Jilid, 28cm
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2015-29116-0014
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29116-0013
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29116-0012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29116-0011
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29116-0010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29116-0009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29116-0008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-4-4-7
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-4-4-6
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-4-4-5
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-4-4-4
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-4-4-3
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-4-4-2
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-4-4-1
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi

Ensiklopedi Tematis Ayat al-Quran dan Hadist Jilid 1-7(1set)

 • ISBN 13 : 9786029552720
 • Judul : Ensiklopedi Tematis Ayat al-Quran dan Hadist Jilid 1-7(1set)
 • Pengarang : Ahmad Muhammad Yusuf,  
 • Kategori : PERADILAN
 • Penerbit : Widya Cahaya
 • Klasifikasi : 2x1.403
 • Call Number : 2x1.403 AHM e
 • Bahasa : id
 • Penaklikan : 7 Jilid, 28cm
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2015-32567-0014
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32567-0013
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32567-0012
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32567-0011
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32567-0010
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32567-0009
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32567-0008
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-2-0-7
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-2-0-6
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-2-0-5
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-2-0-4
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-2-0-3
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-2-0-2
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2013-95527-2-0-1
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi