Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Sûfilerin Hadis anlayışı

Bursevı̂ örneği Konya-1425/2004

sufism; Hadith; Turkey; history.

İbn Arabî, buna ahkâm-ı Resul'ü koruyanlar demektedir. Fütûhât, I, 151. Meselâ,
dört mezheb imamı bunlar arasındadır, a.g.e.. I, 151. Aynı konu ile ilgili olarak İbn
Arabî şöyle demektedir: "Muhammed (a.s.)'ın şeriatı önceki şeriatlan içine alan ...

El-Fütûhâtü'l-Mekkiyye'de İbn Arabî'nin hadis anlayışı

Konya-- 1426/2005

Hakimin hüküm verirken içtihadında isabet ederse iki, yanılırsa bir ecir alacağını
belirten hadise işaret edilmektedir. Buhârî, İtisam 20, 21; Müslim, Akdiye 15; Ebû
Dâvûd, Akdiye 2, Nesâî, Ahkam 2, Kudat 3; İbn Mâce, Ahkam 3; Ahmed, IV, 198, ...