Sebanyak 27 item atau buku ditemukan

Ilmu dan Islam

 • Judul : Ilmu dan Islam
 • Pengarang : Sidi Gazalba,  
 • Penerbit : cv mulia
 • Klasifikasi : 2x0
 • Call Number : 2x0 SID i
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : xv, 187 hlm;22 cm
 • Tahun : 1965
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2018-36265-0010
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0009
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0008
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0007
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0006
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35724-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Menghadapi soal-soal perkawinan

dengan lampiran Undang-undang Perkawinan 1974, penjelasan dan peraturan pelaksanaan

Ilmu dan Islam

untuk tingkat pengetahuan menengah dan perguruan tinggi

Islamology.

Sistem naqal jang terachir itu ialah nas Qur-an dan Sunnah- Hadis, jang
merupakan adjaran otentik Islam. Tudjuan Islam ialah untuk mengudjudkan
salam (damai, sedjah- tera, harmoni, makmur) dalam kehidupan. Setelah Tuhan
menganu- ...

Pengantar sedjarah sebagai ilmu

Untuk tingkat pengetahuan menengab dan perguruan tinggi

„Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional" oleh Prof. Mhd Yamin SH dan
Soedjatmoko. 2. ..Periodisasi Sedjarah Indonesia" oleh Prof. Dr Sukanto SH dan
Drs Sar- tono Kartodirdjo. 3. „Sjarat sjarat mengarang kitab sedjarah Indonesia
jang bertjorak Nasional" oleh Soebantardjo dan Drs Moh. Ali. 4. „Perihal
peladjaran Sedjarah Nasional disekolah-sekolah" oleh Soeroto dan
Padmopoespito. 5. „Pendidikan ahli sedjarah" oleh O. Notohamidjojo SH dan
M.D. Mansur. 6. „Pemeliharaan dan ...