Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Pergolakan konsep kenegaraan di Aceh

Memang A. Hasjmy tidak mematok bagaimana konsep syura itu, apakah sama
dengan lembaga dan pranata kelembagaan pada masa kini. Konsep syura
memang dapat ditafsirkan sebagai demokrasi, akan tetapi konsep syura di sini
belum ...