Sebanyak 42 item atau buku ditemukan

Menudju ekonomi nasional

PEDOMAN SHALAT M. Hasbi Ashshiddiqy ( Docent pada Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri di Djokjakarta ) . Menguraikan tingkat dan deradjat
sembahjang , adab mendirikannja , hikmat , ruh , rahsia dan hakekat perintah
sembahjang .

Ilmu tubuh-tanah

Didalam hal ini keadaan amat berlainan dengan di Eropa-Barat ditempat angin
taufan menghembus beberapa hari terus-menerus dan lalu diselingi oleh
keadaan peluang. Daftar 33. Gaja angin menurut skala BEAUFORT. Diatas telah
 ...

Sedjarah Al-Qurän

History of the Koran.

Ketahuilah — demikianlah nasihat seorang alim x) — bahwa Al- Quran itu
adalah tali Allah, tempat ummat Islam berpegang, dan Quran itu pulalah sumber
ilmu pengetahuan jang ta' habis dan ta' kering-kering. Dengan neratja Al-
Quranlah- kita akan dapat mengukur sampai kemana dalamnja ilmu seseorang
alim. Dan kita ummat Islam hendaklah senantiasa berbudikan Al-Quran.
Hendaklah Al-Quran itu kita djadikan pengukur kelakuan kita bersama.
Kasulullah telah menjatakan ...