Sebanyak 140 item atau buku ditemukan

Ensiklopedia hukum

Sedang hukum Islam menetapkan sbb : „Jang membunuh tidak mendapat
bahagian didalam harta peninggalan jang dibunuhnya" C H. r. An-Hasai]. 2.
Tidak beragama. Ahliwaris jang tidak beragama, tidak beriman kepada Tuhan
tidak dapat mendjadi ahliwaris. 3. Berlainan agama. Biarpun mengakui adanja
Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan adjaran Islam, djuga tidak dapat mendjadi
ahliwaris. 4. Murtad. Keluar dari agama Islam, jang semulanja dianutnja. Orang
Islam jang murtad, ...